Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

PRIMARIA COMUNEI POENI

 Nr. 3676/29.05.2023 

      

                                    ANUNT  

 

În temeiul prevederilor art.618 alin.(3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, coroborate cu prevederile art. 39 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, vă înştiinţăm că instituţia noastră organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacantă, perioadă nedeterminată, după cum urmează:

1.    Denumirea funcţiei publice de execuție vacantă:
– consilier achizitii publice, clasa I, grad debutant în cadrul Compartimentului achizitii publice, din aparatul de specialitate al primarului comunei Poeni, județul Teleorman.
2. Probele pentru concurs:
- selecție dosare
- proba scrisă
- interviu

3. Condiţiile de desfăşurare a concursului:
3.1.  Locul de desfăşurare a concursului:
- la sediul Primariei Comunei Poeni, județul Teleorman : Comuna Poeni, sat Poeni, str. General Gheorghe Radulescu, nr. 48, jud.Teleorman

3.2.  Probele concursului, data şi ora desfăşurării:
- selecție dosare : - în termen de maximum 5 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor de concurs
-perioada depunere contestatie la selectie: in termen de cel mult 24 de ore de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor
-perioada solutionare contestatii la selectie:in termen de maximum 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor.
- proba scrisă       : - 05 iulie 2023 – ora 1100  - la sediul Primariei Comunei Poeni, județul Teleorman : Comuna Poeni, sat Poeni, str. General Gheorghe Radulescu, nr. 48, jud.Teleorman.
-  interviu              : - în termen de maximum 5 zile lucratoare de la susținerea probei scrise, respectiv 10.07.2023, ora 11:00.
3.3. Data până la care se pot depune dosarele de înscriere:
Dosarele de concurs se depun în maximum 20 de zile de la data publicării anunţului, respectiv din 29.05.2023, până la 19.06.2023, ora 1600,   la sediul Primăriei comunei Poeni, județul Teleorman.

4. Condiţii de participare la concurs:
4.1. Condiţiile generale : - candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 465, alin (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
4.2. Condiţiile specifice : - candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
   a)    - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
    -studii universitare de master absolvite cu diploma
    -curs expert in achizitii publice

 

5.Bibliografie și tematică:
1. Constituția României, republicată cu tematica Act normativ integral
2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare,republicată, cu modificările și completările ulterioarecu tematica Act normativ integral
3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cumodificările și completările ulterioarecu tematica Act normativ integral
4. Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare cu tematica Act normativ integral
5. Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare
cu tematica Act normativ integral
6. H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitii publice/acordurilor cadru din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice cu tematica Act normativ integral
7. Legea nr.101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor cu tematica Act normativ integral

6.Fisa postului
Informatii generale  privind  postul
1.Denumirea postului: Consilier achizitii publice, clasa I, grad debutant
2. Nivelul postului : studii superioare ,
3.Scopul  principal  al  postului :  desfasoara  activitati  achizitii publice
4.Conditii  specifice  pentru  ocuparea  postuluui
1. Studii  de  specialitate : - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
            -studii universitare de master absolvite cu diploma
            -curs expert in achizitii publice

2. Perfectionari : va  urma  cursuri  de  perfectionare in  domeniul  specific functiei  publice  ocupate.
5. Abilitati , calitati  si  aptitudini  necesare  : realizarea obiectivelor individuale , adaptibilitate , asumarea responsabilitatilor , capacitatea de implementare,de autoperfectionare ,creativitate si spirit de initiativa, planificare si actiune strategica,munca in echipa si comunicare, conştiinciozitate, disciplină, gândire logică.
6. Cerinte  specifice : rezistenta la stres .
7. Competenta  manageriala : Nu
8. Atribuţiile  postului :
-Ĩntocmeşte documente conform  Legii  nr. 98 / 2016 privind achiziţiile publice ( caiete de sarcini, anunţ SEAP, documente licitaţie) ;
-elaborează planul anual al achiziţiilor publice pe baza necesităţilor şi priorităţilor comunicate de celelalte compartimente din cadrul autorităţii contractante ;
-elaborează după caz sau coordonează activităţile de elaborare a documentaţiei de atribuire sau în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs ;
-îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, asfel cum sunt prevăzute de Legea  nr. 98/ 2016 , actualizată ;
-aplică şi finalizează procedurile de atribuire ;
-constituie şi păstrează dosarul de achiziţie publică ;
-îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de legile în domeniul achiziţiilor publice, în vigoare
-    primirea şi analizarea referatelor de necesitate;
-    primirea si analizarea caietelor de sarcini
-    primirea si analizarea listelor cu cantiti de lucrari
-    primirea si analizarea temelor de proiectare
-    verifica existenta fondurilor alocate in buget pentru fiecare achizitie in parte
-    alegerea procedurii de achizitie publica
-    stabileste prin nota justificativa criteriile de calificare si selectie a ofertantilor, precum si criteriile de atribuire;
-    elaborarea, inaintarea spre semnare şi punerea la dispoziţia potenţialilor ofertanţi a documentaţiilor de atribuire/fiselor de date
-    elaborarea invitaţiilor sau a anunţurilor de participare
-    transmiterea spre publicare in SEAP (www.e-licitatie.ro)
-    transmiterea spre publicare a anunturilor de participare catre Monitorul Oficial al Romaniei ;
-    elaborarea şi înaintarea spre semnare a referatelor si dispozitiilor pentru constituirea Comisiei de evaluare
-     transmiterea informaţiilor solicitate în baza unor prevederi legale;
-    participarea la negocierea clauzelor contractuale, dacă este cazul;
-    primirea şi soluţionarea solicitărilor de clarificare la documentaţia de atribuire;
-    primirea ofertelor;
-    participa la deschiderea ofertelor;
-    verificarea propunerilor tehnice si financiare;
-    stabilirea ofertelor inacceptabile sau neconforme si a ofertelor admisibile
-    primirea şi înaintarea în vederea soluţionării si redactarea actului prin care Comisia de evaluare soluţionează contestaţiile;
-    elaborarea şi înaintarea spre semnare a contractelor de achiziţie publică
-    intocmirea notelor interne pentru restituirea garantiilor de participare catre ofertantii castigatori si necastigatori;
-    participarea impreuna cu membrii comisiei la sedintele pentru avizarea notelor justificative.
-    efectueaza procedurile prealabile pentru derularea procedurilor de achizitie publica conform legislatiei in domeniu;
-    pastreaza dosarele de licitatie prin care s-au instrainat bunuri din patrimoniul comunei si s-au concesionat bunuri din domeniul privat
-    pastreaza documentatiile ce au facut obiectul contractelor de achizitie publica, verifica si raspunde de buna executie a acestora si parcurge procedurile pentru inscrierea actelor in evidentele financiar contabile.
-    Întocmeşte documentaţiile şi organizează licitaţii publice, în baza hotărârilor consiliului local, având ca scop închirierea, concesionarea şi vânzarea imobilelor aflate în patrimoniul comunei  
-     Întocmeşte în baza proceselor verbale de adjudecare înaintate de comisiile de licitaţie, documentaţia necesară emiterii repartiţiilor pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă sau terenuri care au fost adjudecate prin licitaţie publică de către diferite persoane juridice sau fizice.
-    Menţine legătura cu celelalte compartimente din cadrul Primăriei pentru rezolvarea problemelor comune.
-    Asigură elaborarea documentaţiilor pentru şedinţele Consiliului local, ce privesc activităţile de care răspunde.
Identificarea  functiei  publice  corespunzatoare  postului :
1.    Denumire :  Consilier achizitii publice,
2.    Grad  profesional : debutant
1.Sfera raţională  a titularului  postului :
a)    Relatii  ierarhice :
- subordonat faţă de : Primar .
- superior  ; Nu
      b) relaţii funcţionale:  cu  toate  compartimentele  din  cadrul aparatului de specialitate  al  primarului .
      c) relaţii de control:  Nu   
      d) relatii  de  reprezentare ; Da
2.Sfera   relationala    externa:
              a) cu autorităţi şi instituţii publice.DA.
              b) cu organizaţii internaţionale.Nu.
              c) cu persoane juridice private.  DA .
3.Limite de competenţă: Compartiment achizitii  publice .
4.Delegarea de atribuţii si competenta : Da.
Intocmit de:
  -Numele şi prenumele:  ………………..
 -Funcţia publica de conducere :  ……….
- Semnătura………………………………
  -Data intocmirii : ………………………
Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului:
  -  Numele şi prenumele : ……………….
-  Semnătura………………………………
  -  Data: ……………………………………
Contrasemnaeaza
       -Numele şi prenumele :………………..
       -Funcţia publică de conducere:……….
       -Semnătura…………………………….
       -Data: …………………………………..

 

Relatii suplimentare la nr. telefon 0755158663  persoană de contact Radita Florin Paul Secretar General UAT Poeni


                        PRIMAR,
                                                      Botescu Danut

 

 

                                                                                                                                                                                                    Primar, Botescu Danut.